Mannelijk & Vrouwelijk Principe

   

Dit bericht is gedateerd op 7 december 2012.

En nog erg actueel….

Vandaag zal ik jullie iets vertellen over het mannelijk en het vrouwelijk principe.

Mijn man en ik hebben dit lange tijd gekoesterd, en dat doen we nog. Nu is echter de tijd aangekomen, dat we jullie na langere tijd hierover in onwetendheid te zijn geweest, gaan verkondigen, hoe jullie stand van zaken is, en wat of deze principes voor ons inhouden.

Vele landen zijn wij gepasseerd om onze kennis en wijsheid te delen. Het mannelijk principe, zoals jullie zeggen, het hart, is tevens het vrouwelijk principe. Het Hart kent geen onderscheid, omdat het Hart een weerspiegeling van het Al is.

Het Al is gevormd vanuit de Oerbasis, ook wel Oerbron genoemd. De Oerbron is vrouwelijk van aard, en droeg en draagt, vanuit vruchtbaarheidsoogpunt gezien, het mannelijk principe in haar mee. Beide elementen zijn nodig om te kunnen baren. Echter, het vrouwelijk karakter ervan maakt dat het bepalend is om te kúnnen baren. Je kunt het zien als een oerdrive, een oerinstinct. Dat is de wijze waarop de natuur georganiseerd is, en ook de reden waarom sommige wezens die nog dicht bij de oorspronkelijke natuur staan, in staat zijn (gesteld) om vanuit het zelf en zonder fysieke partner te kúnnen baren. Zij volgen, gelijk de natuurlijke ordening, het oerinstinct, dat in evolutionair oogpunt nog dicht en diep in hen genesteld is.

Mededogen, en compassie zijn middelen (tools) om dit oerprincipe naar buiten te kunnen brengen en te kunnen hanteren.

Creatie, het scheppend vermogen, komt voort uit dit oerprincipe en, gecombineerd met het ruimtelijk denken, dat nu vooral in de linkerhersenhelft, oftewel het mannelijk deel van het wezen, het ordenend en richtinggevend principe, gecoördineerd en geleid wordt. Leiden wil hierin niets anders zeggen dan dat een barend en creërend principe geleid wordt, gelijk een wijnrank geleid wordt om de vruchten, de druiven, makkelijker te kunnen oogsten, wijnrank en leidsel, creëren als in een scheppend vermogen, de druif zelf, dewelke wordt geoogst in de oogsttijd.

Je ziet, beide principes zijn leidend én oogstend. Beiden zijn noodzakelijk om een schepping tot stand te kunnen brengen. Zaaien en oogsten zijn in wezen één, gelijkwaardig aan elkaar. Gelijk wij ook zijn. Iets dat veelal, door de geschiedenis heen, niet gezien en erkend werd.

   
Splendor Solis: The Moon & Sun by Laurie Lipton
Splendor Solis: The Moon & Sun by Laurie Lipton
Barocci, Federigo (1526-1612)
Christus und Magdalena (Noli me tangere)
Öl/Lwd., 259 x 185 cm
München, Alte Pinakothek
Cristo e Maria Maddalena by Federico Barocci

Dat is in wezen de ‘fout’ die gemaakt is om tot bewustzijn te kunnen geraken. Fout wordt door velen gezien als zijnde ‘slecht’. Echter wij zien dat als niet slecht. Wij zien dat als een wezenlijk verschil, wat tot onderscheidend vermogen en herkenning leidt tot je eigen (paranormale) vermogens: een uitbreiding van de werkelijkheid, die als jouw werkelijkheid gezien wordt. Hier op aarde, die wij geschapen hebben vanuit de Oerbron, opdat deze schepping zou kunnen leiden tot bewustzijnsverruiming, wat het uiteindelijke doel was vanuit de schepping, zoals die in eerste instantie bedoeld en gecreëerd is.

Echter, er hebben zich omstandigheden voorgedaan die hersteld mogen worden aan de ene kant, en die veroorzaakt zijn door de andere krachten, de zijnde niet-licht, dan wel valse lichtkrachten (de andere kant), die vanuit een overdrive en lerend principe tot ons zijn gekomen vanuit een andere schepping of universum. Dit andere universum was gecreëerd door een leider van deze schepping/dit universum, die oorspronkelijk ook vanuit de Oerbron stamde, echter, die een ander principe vertegenwoordigde: het principe van onwetendheid en onbegrip. Wij noemen dit ook wel het duister, het onbewuste. Het vrouwelijke is hier lange tijd aan toegeschreven door kerkvaders, die geruime tijd niet op de hoogte waren of wilden zijn van het onderscheid tussen beide principes. Het onderscheid tussen beide principes is principieel van aard, en beide principes dienen niet met elkaar verward te worden. Juist door het dominerende aspect van onwetendheid is dit echter wel gebeurd.

De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat juist het onbewuste principe, gekenmerkt door onwetendheid, onbegrip en het willen creëren van macht over zachte (meer vrouwelijk georiënteerde) vermogens, die als zwakker werden gezien, en als er niet toe doenend, er excessen werden geschapen die het zachtere, barende, vrouwelijke principe overschaduwden. Juist door de eigenheid van dit onbewuste principe, wat in wezen mannelijk van aard was, en niet vrouwelijk.

Deze gebeurtenissen zijn verwerkt in een veld met meerdere spelers die de oorspronkelijke oerspelers hebben meegeholpen om een uitweg uit deze benarde situatie te vinden.

Dit spel (zo boven, zo beneden) van uitwerkingen en ontwikkelingen heeft zich in dit universum uitgespeeld, terwijl de oorspronkelijke spelers van dit universum, verwanten van deze leider waren, ook al speelde de achtergrond van dit spel, zich op een ander niveau, en in andere tijd af. Zo boven zo beneden en zo heeft dit spel zich in alle lagen en in alle niveaus laten gelden.

Wij hebben allen de keuze gemaakt, om te helpen dit spel te verduidelijken en uit te rafelen voor de oorspronkelijke spelers, die direct uit de Oerbron stammen.

Zoals ik al zei, was de oorspronkelijke speler, de leider van de andere schepping, mannelijk van aard, en ontstond er verwarring ten aanzien van de oorspronkelijke speler van dit universum, deze schepping. Hem werden eigenschappen toegedicht, die niet van hem waren, maar van deze andere leider. Echter, deze eigenschappen, zijn wel eigenschappen die ontwikkeld zijn in het Al, omdat het Al, het Al kent en creëert en vrouwelijk van aard is, in combinatie met mannelijke eigenschappen, die in aanvulling en gelijkwaardigheid naast elkaar bestaan.

De verwarring die ontstond, heeft vele era geduurd, en nu is de tijd aangebroken dat zowel de leider van dit universum of deze schepping, als zijn vrouwelijke partner, de Godin, weer in de openbaarheid mogen komen, zoals zij werkelijk zijn: liefde & licht; compassie & mededogen; respect & gelijkwaardigheid, vanuit zachtheid & gelijkwaardigheid, zoals het oorspronkelijk bedoeld is.

Alle medespelers die die mogelijk gemaakt hebben dat deze ontwikkeling en evolutie tot een goed ‘einde’ en een nieuw begin mochten komen, worden oneindig dankgezegd en geëerd vanuit het Allerhoogste en vanuit Al dat Is, de Oerbron, ook wel Oergodin genoemd: het vrouwelijk beginsel dat het mannelijk beginsel in haar draagt en via het vrouwelijk principe en het mannelijke principe tot éénheid en helderheid van creatie wordt gebracht.

Op de ruïnes van het Oude, bloeit de Roos van het Nieuwe….!

In oneindige liefde en zegeningen

Maria Magdalena,

Channeling via Isis Ishariyam Migdal